مطالعات مقدماتی

از آنجایی که احداث هر گونه ساختمان و مجتمع نیازمند مطالعات و امکان‌سنجی پیش از ساخت و یا در هنگام راه‌اندازی، بهره‌برداری و بررسی وضعیت موجود می‌باشد.

گروه ماکان قبل از شروع به اجرای پروژه، موارد ذیل را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد:

  1. بررسی و شناخت محیط پیرامونی پروژه (موقعیت شهری پروژه، شبکه‌های دسترسی، امکانات و زیرساخت‌های شهری در دسترس و….)
  2. بررسی و شناخت محیط داخلی پروژه (زمین، ساختمان و کاربری، فضاها، خدمات قابل ارائه در پروژه و…)
  3. بررسی و شناخت محیط اقتصادی و اجتماعی پروژه (مطالعات دموگرافیک و اقتصادی شهر)
  4. در خصوص مجتمع‌های تجاری لازم به ذکر است که موقعیت یک مرکز تجاری اولین قدم و یکی از مهم‌ترین اقدامات در موفقیت آن است. این امر نیازمند بررسی دقیق موقعیت، از لحاظ جمعیت، سطح درآمد، تردد عمومی منطقه و همچنین نحوه دسترسی مشتریان به مرکز خرید می‌باشد.

امکان‌سنجی

  1.   ارائه الگوهای طراحی
  2.  مطالعات مالی و آنالیز شاخص‌های مالی و سودآوری براساس مدل کاربری (برآورد درآمد، تهیه صورت جریان نقدی ورودی و خروجی پروژه، برآورد شاخص‌های اقتصادی و تهیه طرح تجاری)
  3.  تحلیل‌های حرفه‌ای و تخصصی اقتصاد مهندسی (از جمله تحلیل حساسیت، تعیین مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار، آنالیز نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای پروژه و طرح)
Copyright © 2023 Makan Porschad